કાર લોન ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટર | Car Loan EMI Calculator in Gujarati


કાર લોન ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટર

કાર લોન EMI કેલ્ક્યુલેટર એ એક ટૂલ છે જે તમને કાર ખરીદવા માટે લોન લેવાની યોજના બનાવવામાં મદદ કરે છે.

આ ટૂલ તમને તમારી માસિક ચુકવણી (EMI) ની ગણતરી કરવામાં મદદ કરે છે જે તમારે લોનની ચુકવણી માટે કરવી પડશે.

તમારી કાર લોનની ઈએમઆઈ (માસિક ઇન્સ્ટોલમેન્ટ) ગણવા માટે, તમારે નીચેની માહિતીની જરૂર પડશે:

  • લોનની રકમ: તમે ઉધાર લેવા માંગો છો તે રકમ.
  • વ્યાજ દર: તમારે ચૂકવવાનો વાર્ષિક વ્યાજ દર.
  • લોનની મુદત: તમે લોન ચૂકવવા માટે કેટલા વર્ષ લેશો.

તમે નીચેના પગલાંને અનુસરીને તમારી ઈએમઆઈ ગણી શકો છો:

1. નીચેના સૂત્રમાં ઉપરોક્ત માહિતી દાખલ કરો:

ઈએમઆઈ = (લોનની રકમ * વ્યાજ દર * (1 + વ્યાજ દર)^મુદત) / ((1 + વ્યાજ દર)^મુદત - 1)

2. ગણતરી કરવા માટે કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરો.

3. ઘણી બધી બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ તેમની વેબસાઇટ પર ઓનલાઈન કાર લોન ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટર ઓફર કરે છે. તમે https://gujaraticalculator.com/ શોધીને આ ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

ઉદાહરણ:

ધારો કે તમે ₹ 10 લાખની કાર લોન લેવા માંગો છો, જેનો વ્યાજ દર 9% p.a. છે અને મુદત 5 વર્ષ છે. તમારી ઈએમઆઈ ગણવા માટે, નીચેના સૂત્રમાં મૂલ્યો દાખલ કરો:

ઈએમઆઈ = (1000000 * 0.09 * (1 + 0.09)^5) / ((1 + 0.09)^5 - 1)

આ ગણતરી તમને ₹ 23,796 ની ઈએમઆઈ આપશે.

કાર લોન ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવાના ફાયદા:

  • તે તમને તમારી માસિક ચુકવણીની રકમનો અંદાજ કાઢવામાં મદદ કરે છે.
  • તમે વિવિધ લોનની રકમ, વ્યાજ દર અને મુદતો સાથે પ્રયોગ કરી શકો છો અને તમારા માટે શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ શોધી શકો છો.
  • તે તમને યોગ્ય નાણાકીય નિર્ણય લેવામાં મદદ કરે છે.

એસઆઈપી કેલ્ક્યુલેટર

કાર લોન ઈએમઆઈ પર અસર કરતા પરિબળો:

  • લોનની રકમ: લોનની રકમ જેટલી વધારે હશે, ઈએમઆઈ પણ એટલી જ વધારે હશે.
  • વ્યાજ દર: વ્યાજ દર જેટલો વધારે હશે, ઈએમઆઈ પણ એટલી જ વધારે હશે.
  • લોનની મુદત: લોનની મુદત જેટલી વધારે હશે, ઈએમઆઈ એટલી જ ઓછી હશે.

હોમ લોન કેલ્ક્યુલેટર